English | Tiếng Việt
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Loại khách hàng
Tên tổ chức/cá nhân (*) Ngày sinh (*)
Loại giấy tờ (*) Số giấy tờ (*)
Ngày cấp (*) Nơi cấp (*)
Ngày hết hạn (*)
Địa chỉ liên hệ (*) Điện thoại NR/CQ
Mobile Fax
Email Đơn vị công tác
Vị trí công tác
Quốc gia (*)
Tỉnh/ Thành phố (*)
Số TK tiền gửi thanh toán
giao dịch CK (TKTGTT)
TK giao dịch chứng khoán
tại các công ty CK khác
2.ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 1: Nội dung công việc


1.1. Bằng cam kết trong Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng để lưu giữ, quản lý tiền, chứng khoán và thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng. Đồng thời, Khách hàng đề nghị BVSC cung cấp các dịch vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này và đồng ý thanh toán cho BVSC các khoản phí theo quy định của Hợp đồng.
1.2. BVSC đồng ý cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ:
- Lưu giữ, quản lý chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng
- Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng;
- Các dịch vụ chứng khoán liên quan khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và BVSC.

Điều 2: Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán


2.1. Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán được mở theo Hợp đồng do Khách hàng đứng tên chủ tài khoản và Khách hàng cam đoan các thông tin cung cấp là đầy đủ, trung thực, chính xác và cung cấp một cách tự nguyện.
2.2. Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán này sẽ bao gồm các tiểu khoản giao dịch chứng khoán thông thường, tiểu khoản giao dịch ký quỹ và các tiểu khoản giao dịch chứng khoán khác v.v.. Số dư tiền, chứng khoán được quản lý trên các tiểu khoản thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Khách hàng. Khách hàng chỉ được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Khi có lệnh giao dịch và/hoặc theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với quy định tại từng tiểu khoản.
- Khi Khách hàng phát sinh các nghĩa vụ nợ phải thanh toán xuất phát từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và/hoặc các cam kết, thỏa thuận khác với BVSC và các tổ chức khác (nếu có).

Điều 3: Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKTGTT). Khi khách hàng chuyển tài khoản tiền gửi từ BVSC sang ngân hàng quản lý.


3.1 Để phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán của Khách hàng được thực hiện tại BVSC, Khách hàng xác nhận về việc sử dụng TKTGTT của Khách hàng để thực hiện thanh toán các giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
3.2 Khách hàng ủy quyền cho BVSC thay mặt Khách hàng yêu cầu Ngân hàng (nơi Khách hàng mở TKTGTT) thực hiện các nội dung sau:
• Tra cứu thông tin về TKTGTT.
• Phong toả/huỷ phong toả tiền trên TKTGTT theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
• Phong tỏa toàn bộ tiền trên TKTGTT khi BVSC không thể kết nối thanh toán trực tuyến với Ngân hàng nơi Khách hàng mở TKTGTT.
• Thanh toán tiền theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán.
• Thanh toán phí giao dịch theo kết quả giao dịch chứng khoán.
• Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác phát sinh theo yêu cầu và Hợp đồng của Khách hàng đối với Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại BVSC.
• Nhận phân bổ tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ số dư chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC.
3.3 Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định của BVSC và Ngân hàng nơi mở TKTGTT trong việc kết nối thanh toán trực tuyến giữa Tài khoản giao dịch chứng khoán và TKTGTT.

Điều 4: Giao dịch chứng khoán


4.1. Khách hàng thực hiện mua/ bán chứng khoán bằng cách trực tiếp đặt lệnh giao dịch (theo mẫu in sẵn do BVSC cung cấp) tại địa điểm giao dịch của BVSC hoặc đặt lệnh qua các hình thức khác: điện thoại, fax, SMS hoặc Internet. Khi đặt lệnh qua các hình thức trên, Khách hàng phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của BVSC.
4.2. Tỷ lệ ký quỹ: Khi đặt lệnh bán chứng khoán, Khách hàng phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, số dư tiền gửi trên tài khoản Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ ký quỹ theo quy định của BVSC
4.3. Khi lệnh giao dịch đã được đặt, việc sửa đổi hoặc hủy bỏ lệnh giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng chỉ được thực hiện trong trường hợp Khách hàng chưa khớp lệnh giao dịch và việc sửa đổi hoặc hủy bỏ này phù hợp với Quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở/ Trung tâm giao dịch chứng khoán, đồng thời, lệnh sửa đổi hoặc hủy bỏ giao dịch được gửi trong thời gian quy định của BVSC
4.4. BVSC có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng. Những yêu cầu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và trong phạm vi giấy phép hoạt động kinh doanh của BVSC
4.5. Trường hợp lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng được khớp, số chứng khoán mua được và số tiền thu về từ việc bán chứng khoán của Khách hàng vào ngày thanh toán bù trừ
4.6. Khách hàng chấp nhận mức phí môi giới do BVSC công bố và đồng ý cho phép BVSC tự mình hoặc ủy quyền cho Ngân hàng thực hiện việc thanh toán bù trừ trên tài khoản đứng tên Khách hàng mở tại BVSC hoặc tại Ngân hàng.
4.7. Trong trường hợp BVSC là bên mua trong các giao dịch lô lẻ với Khách hàng, BVSC thông báo giá mua chứng khoán lô lẻ và không thu phí môi giới.

Điều 5: Ủy quyềnTrong trường hợp Khách hàng muốn ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài khoản của mình, Khách hàng phải lập ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung và phạm vi ủy quyền phải được ghi rõ trong Giấy ủy quyền. Khách hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và không có bất cứ khiếu nại nào về mọi hành vi mà người được ủy quyền nhân danh Khách hàng thực hiện trong phạm vi nội dung đã ủy quyền.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng


6.1. Sở hữu hợp pháp chứng khoán đã ủy thác cho BVSC giữ
6.2. Được quyền lựa chọn Ngân hàng chỉ định thanh toán trong danh sách các Ngân hàng liên kết với BVSC
6.3. Đặt lệnh mua/ bán chứng khoán, sửa đổi hoặc hủy bỏ lệnh giao dịch theo đúng Quy định hiện hành
6.4. Được hưởng các thu nhập hợp pháp phát sinh từ số chứng khoán của mình lưu giữ tại BVSC bao gồm: cổ tức, lãi trái phiếu, cổ phiếu thưởng… theo Quy định của pháp luật
6.5. Được BVSC thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán mà Khách hàng đã ủy quyền
6.6. Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho Bên thứ ba thực hiện giao dịch trên tài khoản theo Quy định của BVSC
6.7. Mặc nhiên chấp nhận và thực hiện kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi BVSC phù hợp với lệnh đặt của Khách hàng hoặc người do Khách hàng ủy quyền
6.8. Được rút toàn bộ hoặc một phần chứng khoán trong tài khoản giao dịch khi không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm dứt Hợp đồng và hoạt động đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư mang tính rủi ro cao. Vì vậy, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên tài khoản được mở theo thỏa thuận tại Hợp đồng này
6.9. Kê khai đầy đủ thông tin vào hồ sơ đề nghị mở tài khoản và cam đoan những thông tin này là chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp, Khách hàng phải thông báo ngay để BVSC điều chỉnh cũng như chấp nhận mọi thiệt hại phát sinh do lỗi thông tin sai lệch hay thay đổi thông tin đã không được cập nhật.
6.10. Khách hàng cam đoan những thông tin được nêu tại bản Hợp đồng này cũng như các tài liệu kèm theo là hoàn toàn đầy đủ, chính xác. Khách hàng phải thông báo cho BVSC khi có những thay đổi liên quan đến các thông tin đã cung cấp cũng như chấp nhận mọi thiệt hại phát sinh do lỗi thông tin sai lệch hay thay đổi thông tin đã không được cập nhật.
6.11. Nghiên cứu và cam kết tuân thủ các Quy định của pháp luật, các Quy định của các tổ chức quản lý thị trường chứng khoán và các Quy định của BVSC trong hoạt động giao dịch chứng khoán 6.12. Ủy quyền cho Ngân hàng liên kết với BVSC thanh toán cho BVSC các khoản phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch, lưu ký do BVSC thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của BVSC


7.1. Được hưởng phí dịch vụ và các khoản khác từ các dịch vụ BVSC cung cấp cho Khách hàng phù hợp với Quy định của pháp luật
7.2. Được quyền yêu cầu Ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền trong tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán cho các khoản tiền như tiền mua chứng khoán, phí giao dịch, phí lưu ký và các nghĩa vụ khác (nếu có).
7.3. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với các Quy định của pháp luật và Hợp đồng này
7.4. Cung cấp thông tin về tài khoản và kết quả giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng
7.5. Cung cấp hóa đơn thanh toán phí giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng khi Khách hàng phát sinh phí giao dịch trong tháng
7.6. Lưu giữ chứng khoán của Khách hàng theo đúng quy định về lưu ký chứng khoán
7.7. Giữ bí mật các thông tin về Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật
7.8. Không được sử dụng chứng khoán của Khách hàng nếu không có sự đồng ý của Khách hàng trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
7.9. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại phát sinh do lỗi của BVSC
7.10. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Khách hàng vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

Điều 8: Khẳng định và cam kết


8.1. Khách hàng thừa nhận rằng đã nghiên cứu kỹ các quy định về giao dịch chứng khoán, hiểu rõ việc giá cả chứng khoán luôn luôn biến độngvà hoạt động đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư mang tính rủi ro cao. Vì vậy, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên tài khoản được mở theo thỏa thuận tại Hợp đồng này
8.2. Khi ký tên vào Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận BVSC đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện BVSC ký kết Hợp đồng này
8.3. Khách hàng thừa nhận rằng vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đã được BVSC hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh, Khách hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn… của BVSC chỉ mang tính chất tham khảo và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình
8.4. Khách hàng thừa nhận rằng, việc đặt lệnh thông qua các phương tiện như điện thoại, mạng Internet luôn tồn tại những rủi ro do lỗi của hệ thống hoặc do bất kỳ bên thứ ba nào khác. Vì vậy, khi thực hiện đặt lệnh theo các hình thức này, Khách hàng cam kết mặc nhiên chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do lỗi của hệ thống hoặc do bất kỳ bên thứ ba nào khác và không phải do lỗi của BVSC.
8.5. Các bên thống nhất rằng, Khách hàng được quyền khiếu nại và đề nghị tra soát số dư cũng như các chi tiết phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau thời hạn này, BVSC có quyền từ chối yêu cầu giải quyết khiếu nại và tra soát của Khách hàng. Mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số dư và các chi tiết phát sinh giao dịch sẽ do Khách hàng chịu.
8.6. Trong những trường hợp vì lý do có sự nhầm lẫn, sai sót, lỗi hệ thống hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến số dư tiền và chứng khoán của Khách hàng bị sai lệch, Khách hàng đồng ý đề BVSC được chủ động điều chỉnh cho đúng với sở hữu thực và phù hợp với các giao dịch hợp pháp của Khách hàng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp


Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Hiệu lực Hợp đồng10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được sự thống nhất của cả hai bên và thể hiện bằng văn bản Phụ lục Hợp đồng
10.2. Hợp đồng có thể được chấm dứt trong các trường hợp: - Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và được BVSC chấp thuận; - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của Hợp đồng và thị trường chứng khoán dẫn đến việc BVSC xét thấy cần chấm dứt Hợp đồng
10.3. Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, BVSC tiến hành thương lượng nội bộ với các bên nhận chia, tách, hợp nhất để xác định bên nào sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Quy định về mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC.

3.ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH PHỤC VỤ GDCK TẠI BVSC

Đề nghị BVSC cho phép tôi/chúng tôi được đăng ký sử dụng dịch vụ GDCK trực tuyến và các tiện ích (các dịch vụ này áp dụng trên tất cả tiểu khoản thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán) sau *:

ĐẶT LỆNH QUA ĐT (1) THÔNG BÁO KHỚP LỆNH QUA SMS (8)
ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN (2) THÔNG BÁO KHỚP LỆNH QUA EMAIL (9)
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN (3) NHẬN SAO KÊ HÀNG THÁNG QUA EMAIL (10)
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG (4) NHẬN BÁO CÁO SỔ LỆNH GIAO DỊCH QUA EMAIL (11)
CHUYỂN KHOẢN TIỀN TRỰC TUYẾN (5) NHẬN BẢN TIN BVSC QUA EMAIL (12)
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA TRỰC TUYẾN (6) Đăng ký hết các dịch vụ
TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN (7)

Tài khoản đăng ký chuyển khoản tiền:

Tài khoản 1 Tài khoản 2 Tài khoản 3
Tên TK
CMTND
Ngày cấp
Nơi cấp
Số TK
Mở tại NH
Chi nhánh
Tỉnh/ Thành phố
Tên TK
CMTND
Ngày cấp
Nơi cấp
Số TK
Mở tại NH
Chi nhánh
Tỉnh/ Thành phố
Tên TK
CMTND
Ngày cấp
Nơi cấp
Số TK
Mở tại NH
Chi nhánh
Tỉnh/ Thành phố

(*) Khi chủ tài khoản chuyển tiền không phải là bên A
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ (2), (3), (5), (6) đăng ký lựa chọn hình thức xác thực mật khẩu bằng:

SMS Số điện thoại nhận mật khẩu xác thực (*)
Thẻ bảo mật.

Khách hàng cam kết đã tìm hiểu và được BVSC hướng dẫn đầy đủ về các dịch vụ nêu trên. Khách hàng hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng dịch vụ và cam kết thực hiện các quy định tại mục (4) của Hợp đồng này.

4. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN

4.1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


4.1.1. Thủ tục đăng ký của Khách hàng


• Để đăng ký dịch vụ, Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến kèm theo Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến giữa BVSC và Khách hàng
• Khách hàng điền và ký tên tương ứng với dịch vụ đăng ký để được BVSC cung cấp như: đặt lệnh qua điện thoại, đặt lệnh trực tuyến, ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, chuyển khỏan tiền trực tuyến, đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến, thông báo khớp lệnh qua SMS, thông báo khớp lệnh qua email, nhận sao kê hàng tháng qua email, nhận báo cáo số lệnh giao dịch qua email, nhận bản tin BVSC qua email.
• Khách hàng đăng ký mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại, số điện thoại di động, email sử dụng cho dịch vụ thông báo khớp lệnh qua SMS và nhận mật khẩu đặt lệnh trực tuyến và thông tin từ BVSC (nếu có). Sau khi đăng ký và nhận được mật khẩu đặt lệnh trực tuyến, khách hàng có thể tự đổi mật khẩu qua hệ thống giao dịch trực tuyến.
• Đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, chuyển khoản tiền và đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, khách hàng phải lựa chọn hình thức xác thực mật khẩu bằng Thẻ bảo mật hoặc nhận mật khẩu xác thực qua tin nhắn SMS. Trường hợp xác thực bằng Thẻ bảo mật, Khách hàng phải làm thủ tục mua Thẻ bảo mật (token) và đăng ký mã token, ngày nhận token. Trường hợp xác thực bằng SMS, Khách hàng phải đăng ký số điện thoại nhận mật khẩu xác thực.
• Khách hàng đăng ký thông tin tài khoản và ngân hàng để sử dụng dịch vụ chuyển khoản tiền trực tuyến.

4.1.2. Thủ tục của BVSC


• Cán bộ giao dịch kiểm tra lại toàn bộ thông tin và chữ ký của Khách hàng ở Phiếu đăng ký và Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
• Cán bộ giao dịch thông báo số điện thoại chỉ định nhận lệnh giao dịch cho khách hàng. Làm thủ tục đăng ký Thẻ bảo mật và bàn giao Thẻ bảo mật hoặc cập nhật số điện thoại đăng ký nhận mật khẩu xác thực cho Khách hàng theo nội dung Phiếu đăng ký và Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
• Cán bộ giao dịch kiểm tra lại với Khách hàng các thông tin về số điện thoại di động, website tra cứu giao dịch, email, số tài khoản tại Ngân hàng, Thẻ bảo mật… đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.

4.2 CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG


4.2.1 Đặt lệnh qua điện thoại


• Khi khách hàng có nhu cầu đặt lệnh sẽ phải thực hiện gọi điện theo đúng số điện thoại chỉ định, cung cấp đầy đủ thông tin và đồng ý để BVSC ghi âm lại các cuộc đàm thoại gọi tới khi đặt lệnh, chấp nhận đây là bằng chứng pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có. Đồng thời bảo mật số điện thoại BVSC cung cấp và mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại đã đăng ký.
• Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua điện thoại khi thực hiện theo đúng quy trình giao dịch của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đư¬ơng với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
• Khi thực hịên giao dịch qua điện thoại, khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng đây là dịch vụ BVSC cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch và có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong giao dịch và khách hàng có thể bị mạo danh qua điện thoại để thực hiện giao dịch do đó khách hàng cần phải giữ bí mật về mật khẩu giao dịch và tuân thủ các quy định của BVSC về giao dịch qua điện thoại.
• Khách hàng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư¬ và diễn biến tài khoản giao dịch và kịp thời phản ánh cho BVSC những sai sót phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch qua điện thoại. Nếu trong vòng 05 ngày làm việc mà BVSC không nhận được bất kỳ sự phản ánh, khiếu nại nào từ phía Khách hàng thì kết quả giao dịch qua điện thoại được mặc nhiên xác định là đúng.
• Trong trường hợp nhận thấy việc thực hiện giao dịch qua điện thoại không đảm bảo an toàn cho cả BVSC và khách hàng, BVSC có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại và sẽ thực hiện thông báo cho khách hàng bằng văn bản.
• Tất cả các lệnh giao dịch qua điện thoại của người được ủy quyền phù hợp với phạm vi được ủy quyền và lệnh giao dịch qua điện thoại của chủ tài khoản đều có giá trị pháp lý như sau. Chủ tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm với những giao dịch đó.

4.2.2 Đặt lệnh trực tuyến


• Khách hàng đặt lệnh giao dịch trực tuyến tại địa chỉ http://www.bvsc.com.vn theo mật khẩu đặt lệnh trực tuyến đã đăng ký.
• Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua hệ thống giao dịch trực tuyến khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
• Khách hàng thừa nhận trong quá trình thao tác đặt lệnh có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót gây ra bởi chính thao tác của Khách hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thao tác của mình.
• Các lệnh đặt trực tuyến của Khách hàng chỉ được xác nhận và chuyển vào SGDCK khi trong tài khoản có đủ tiền và/hoặc chứng khoán được tự do giao dịch đủ thanh toán 100% lệnh đặt.
• Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ tất cả những cam kết được ký giữa khách hàng và BVSC tại Hợp đồng mở tài khoản và các Phụ lục hợp đồng, Giấy đề nghị và cam kết khác (nếu có).
• Trong quá trình thực hiện đặt lệnh giao dịch trực tuyến, Khách hàng sẽ tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của BVSC và áp dụng tất cả các hướng dẫn của BVSC để hỗ trợ giao dịch và tăng cường bảo mật.

4.2.3 Thông báo khớp lệnh qua SMS


• Khi có kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, hệ thống sẽ chủ động gửi kết quả khớp lệnh cho khách hàng vào số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
• Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ để tra cứu các thông tin khác như: thông tin về thời gian đặt lệnh, thông tin về tài khoản, thông tin về thị trường…, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp gửi đến tổng đài, tổng đài sẽ tự động nhắn tin lại cho quý khách. Với mỗi tin nhắn gửi đi quý khách sẽ bị trừ phí tra cứu thông qua thuê bao di động của khách hàng.
• Khi trực tiếp nhận kết quả giao dịch qua SMS, khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng đây là kết quả khớp lệnh trực tiếp được tải về từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nên có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong kết quả giao dịch của khách hàng. Ngay khi phát hiện thấy kết quả giao dịch của mình bị sai lệch, khách hàng có trách nhiệm nhanh chóng thông báo với BVSC. Trong vòng 03 (ba) ngày nếu khách hàng không có ý kiến hoặc BVSC không có thông báo đính chính kết quả giao dịch thông qua dịch vụ SMS, kết quả đó được mặc nhiên hai bên thừa nhận là chính xác.

4.2.4 Tra cứu thông tin trên website


• Mật khẩu tra cứu thông tin tài khoản của Khách hàng trên Website sẽ được tự động gửi đến địa chỉ Email Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.
• Các thông tin tài khoản của khách hàng tra cứu trên mạng được truy cập tại địa chỉ website: http://www.bvsc.com.vn . Các thông tin tra cứu bao gồm: Số dư chứng khoán, sổ lệnh giao dịch, sao kê tài khoản…
• Khách hàng cam kết không sử dụng mật khẩu được cấp để sao chép, phát tán và làm ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu, thông tin nào từ hệ thống máy tính của BVSC. Trường hợp khách hàng vi phạm quy định sẽ không được quyền sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4.2.5 Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến


• Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được báo khớp lệnh đến trước ngày tiền về tài khoản, Khách hàng thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến cho BVSC bằng cách truy cập địa chỉ website: http://www.bvsc.com.vn và xác nhận yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp.
• Khi thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, mặc nhiên Khách hàng cam kết uỷ quyền cho BVSC tự động trích tiền từ tài khoản và các tiểu khoản của Khách hàng về tài khoản của BVSC tại ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản hoặc uỷ quyền cho BVSC yêu cầu Ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán, chuyển số tiền bán chứng khoán đã ứng trước về tài khoản của BVSC mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.
• Khách hàng đồng ý và cam kết trả phí ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến cho BVSC theo biểu phí hiện hành do BVSC công bố theo từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý trích phí ứng trước ngay từ ngày gửi yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến.
• Mọi yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đư¬ơng với việc Khách hàng ký Cam kết ứng trước tiền bán chứng khoán bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.

4.2.6 Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động


• Khách hàng đề xuất và đồng ý sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động của BVSC trên cơ sở kết quả khớp lệnh bán chứng khoán trong trường hợp:
(i) Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ giao dịch chứng khoán nào trên bất kỳ Tiểu khoản nào thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán mà Khách hàng không có đủ tiền mặt trên Tiểu khoản để thanh toán cho các dịch vụ đó (rút hoặc chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản, thanh toán nợ gốc và (hoặc) lãi, phí các khế ước vay, thanh toán tiền mua giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán, giao dịch ký quỹ và các dịch vụ giao dịch chứng khoán khác, v.v.) của BVSC, và
(ii) Khách hàng đang có khoản tiền bán chứng khoán chờ về trên Tiểu khoản đó.
• BVSC đồng ý cho Khách hàng tự động ứng trước tiền bán chứng khoán với điều kiện BVSC được toàn quyền thụ hưởng số tiền bán chứng khoán của Khách hàng trong trường hợp trên mà không cần có bất kỳ sự đồng ý/thỏa thuận nào khác từ phía Khách hàng.
• Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán tự động sau khi trừ phí ứng trước đúng bằng số tiền còn thiếu để thanh toán các dịch vụ nói trên nhưng giới hạn trong phạm vi số tiền bán chứng khoán chờ về.
• Ngày ứng trước tiền bán chứng khoán là ngày Khách hàng phát sinh các nhu cầu và sử dụng các dịch vụ nói trên.
• Tại ngày ứng trước tiền bán chứng khoán và theo nội dung của Đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này BVSC sẽ tự động thực hiện thanh toán việc ứng trước tiền bán chứng khoán của Khách hàng với giá trị đảm bảo Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán được thanh toán sau khi trừ Phí ứng trước bằng đúng số tiền Khách hàng còn thiếu vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Khách hàng ; đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.
• Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, Khách hàng mặc nhiên ủy quyền cho BVSC được tự động trích Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này trên Tiểu khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC. Việc trích số tiền này cũng như việc trích Phí ứng trước theo quy định tại Hợp đồng này sẽ được BVSC tự động thực hiện mà không cần bất kỳ sự đồng ý/thỏa thuận hay giấy tờ nào khác của Khách hàng.
• Nếu kết quả khớp lệnh bán bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì thì Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho BVSC khoản tiền BVSC đã thanh toán (ứng trước) theo quy định tại Hợp đồng này cùng với phí, lệ phí phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của BVSC.
• Trong mọi trường hợp BVSC có quyền chấp thuận hoặc từ chối thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng.

4.2.7 Chuyển khoản tiền trực tuyến


• Khách hàng có số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản có thể thực hiện chuyển khoản tiền trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ website: http://www.bvsc.com.vn và xác nhận chuyển khoản tiền bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp.
• Khách hàng chỉ có thể thực hiện chuyển khoản tiền trực tuyến trong phạm vi số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản.
• Trường hợp Khách hàng gửi yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến vào Tài khoản của Bên nhận chuyển khoản mở tại Ngân hàng, số Tài khoản này phải nằm trong Danh sách 3 Tài khoản Khách hàng đã đăng ký tại Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích.
• Khi gửi Yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến, Khách hàng đồng ý để BVSC thực hiện trích tiền trên Tài khoản GDCK để thực hiện chuyển cho Bên nhận chuyển khoản theo đúng yêu cầu. Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin về tên, số tài khoản và nơi mở tài khoản của Bên nhận chuyển khoản.
• Khách hàng cam kết trả và đồng ý để BVSC trích tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện thanh toán phí chuyển khoản tiền theo mức phí Ngân hàng nơi BVSC mở tài khoản đã thu trên cơ sở số tiền Khách hàng đề nghị chuyển, phù hợp quy định hiện hành của BVSC.
• Mọi yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đư-ơng với việc Khách hàng ký Yêu cầu chuyển khoản bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
• Các yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến sẽ chỉ được thực hiện trong ngày trong trường hợp yêu cầu được gửi đến trước 14h00 hằng ngày đối với trường hợp chuyển khoản ra bên ngoài khác hệ thống và trước 16h00 hằng ngày đối với các trường hợp chuyển khoản ra bên ngoài cùng hệ thống và chuyển khoản nội bộ. Các yêu cầu được gửi đến sau thời gian này sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc kế tiếp.

4.2.8 Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến


• Khách hàng có tên trong Danh sách được phân bổ quyền mua chứng khoán đồng thời có số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản đủ để thanh toán việc thực hiện quyền mua chứng khoán có thể thực hiện quyền mua trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ website: http://www.bvsc.com.vn và xác nhận đăng ký thực hiện quyền mua bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp. Thời gian Khách hàng thực hiện đăng ký phải nằm trong phạm vi thời gian được phép đăng ký thực hiện quyền mua theo quy định của Tổ chức phát hành tương ứng và Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.
• Khi đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, mặc nhiên Khách hàng cam kết uỷ quyền cho BVSC tự động trích tiền từ tài khoản GDCK của Khách hàng để thực hiện thanh toán toàn bộ số quyền mua đã đăng ký theo quy định mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.
• Mọi đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đư¬ơng với việc Khách hàng ký bản đăng ký thực hiện quyền mua bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.

4.2.9 Cam kết chung


• Khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, Khách hàng đã được thông báo và nhận thức rằng việc đưa thông tin tài khoản trên mạng, sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại, các dịch vụ giao dịch trực tuyến khác thì thông tin tài khoản của khách hàng có thể bị một bên thứ ba truy cập và sử dụng. Khách hàng cam kết giữ bí mật các thông tin và thiết bị bảo mật của mình đã đăng ký với BVSC và luôn tuân thủ các biệp pháp do BVSC đề ra để tăng cường việc bảo mật. BVSC có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu tài khoản cho khách hàng và không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin tài khoản của khách hàng bị truy cập do khách hàng để lộ mật khẩu tài khoản hoặc do người thứ 3 xâm phạm tài khoản của Khách hàng một cách bất hợp pháp. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng các dịch vụ nói trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
• Khách hàng thừa nhận rằng đã được nhân viên BVSC cung cấp và hướng dẫn sử dụng chi tiết các dịch vụ và cam kết sẽ tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng dịch vụ của BVSC. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hướng dẫn của BVSC dẫn đến mất mát, thiệt hại cho Khách hàng, BVSC hoặc Bên thứ 3 nào khác.
• Khách hàng đồng ý trả đồng thời uỷ quyền cho BVSC được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các khoản Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác phát sinh theo quy định hiện hành của BVSC liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích do BVSC cung cấp.

4.3 CAM KẾT CỦA BVSC


• BVSC cam kết cung cấp các Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.
• Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ, BVSC sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp theo quy định pháp luật để trách xung đột lợi ích giữa Công ty chứng khoán và khách hàng.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với quy trình đăng ký dịch vụ và cam kết giữa các bên.

5.THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Điều 1. Định nghĩa thuật ngữ


1.1 "Giao dịch trực tuyến" là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, quyền chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC mà các giao dịch đó (i) được thực hiện phù hợp với các Dịch vụ và (ii) thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, fax, internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện điện tử khác.
1.2 "Dịch vụ Giao dịch trực tuyến" là các dịch vụ do BVSC cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch trực tuyến.
1.3 "Hệ thống" là hệ thống do BVSC thiết lập để thực hiện các Giao dịch trực tuyến bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền con của tên miền chính http://www.bvsc.com.vn hoặc hệ thống điện thoại, fax của BVSC.
1.4 "Mật khẩu đăng nhập" là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống.
1.5 "Mật khẩu giao dịch" là mật khẩu sử dụng một lần (OTP: one-time-password) để Khách hàng thực hiện các Giao dịch trực tuyến, chỉ có hiệu lực duy nhất đối với một giao dịch tại một thời điểm nhất định của một Khách hàng cụ thể, và sẽ tự động hủy trong một thời gian xác định. Khách hàng phải thực hiện đăng ký hình thức xác thực Mật khẩu giao dịch với BVSC bằng Thẻ bảo mật hoặc qua SMS.
1.6 "Thẻ bảo mật" là thiết bị bảo mật do BVSC cung cấp cho Khách hàng để tạo Mật khẩu giao dịch khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến để thực hiện chuyển khoản tiền và/hoặc đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán.
1.7 "Chứng từ điện tử": là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
1.8 Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, như là sự ngăn cấm hay hành động của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận


2.1 BVSC đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.
2.2 BVSC sẽ trực tiếp chuyển giao Thẻ bảo mật cho Khách hàng tại các địa chỉ giao dịch của BVSC hoặc qua bưu điện hoặc các phương tiện vận chuyển khác đến địa chỉ Khách hàng đã đăng ký với BVSC khi Khách hàng có yêu cầu.
2.3 BVSC sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ mà BVSC cho là hợp lý tùy từng thời điểm và công bố rộng rãi các nội dung này trên website chính thức của BVSC.
2.4 Khi ký tên vào Thỏa thuận này, Khách hàng được quyền sử dụng các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến mà BVSC đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai với điều kiện là Khách hàng phải thực hiện việc đăng ký sử dụng các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến tương lai đó theo các hình thức mà BVSC quy định.
2.5 Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến của BVSC và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với BVSC và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được BVSC hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho Khách hàng hoặc trên website của BVSC.

Điều 3. Các rủi ro phát sinh từ Giao dịch trực tuyến


Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.

Điều 4. Thời gian cung cấp Dịch vụ


4.1 BVSC sẽ cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến liên tục trong thời hạn khách hàng đã đóng phí.
4.2 Thời gian cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến được thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và BVSC tùy từng thời điểm.
4.3 Thời gian ngưng cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được BVSC thông báo trước trên website của BVSC.

Điều 5. Chi phí


5.1 Khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng BVSC có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng Dịch vụ ("Phí Dịch vụ"). Để tránh nhầm lẫn, Phí Dịch vụ này không phải là phí dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho BVSC đối với mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán cụ thể.
5.2 Phí Dịch vụ sẽ được BVSC thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến. BVSC bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với Phí Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các thông báo về thay đổi phí này sẽ được thông báo ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thu phí.
5.3 Khách hàng sẽ chịu chi phí vận chuyển, chuyển phát bằng đường bưu điện hoặc bất kỳ phương tiện vận chuyển nào khác nếu Khách hàng có yêu cầu gửi Thẻ bảo mật qua đường bưu điện hoặc phương tiện vận chuyển khác đến địa chỉ Khách hàng đã đăng ký với BVSC.

Điều 6. Bảo mật


6.1 Trách nhiệm của Khách hàng:
6.1.1 Bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, bảo quản Thẻ bảo mật của mình và mật khẩu từ SMS. Chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào hoặc do Thẻ bảo mật bị mất, thất lạc vì bất cứ lý do nào.
6.1.2 Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho BVSC biết và thực hiện theo chỉ dẫn của BVSC.
6.1.3 Trong trường hợp Thẻ bảo mật bị thất lạc, mất cắp hoặc các trường hợp bị hỏng không trong phạm vi bảo hành, Khách hàng phải thông báo ngay cho BVSC bằng văn bản, thực hiện theo các chỉ dẫn của BVSC và phải thanh toán cho BVSC chi phí mua Thẻ bảo mật mới. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi BVSC có xác nhận đã nhận được thông báo mất Thẻ bảo mật của Khách hàng.
6.2 Trách nhiệm của BVSC:
6.2.1 Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (tài khoản đăng nhập/Mật khẩu đăng nhập, thông tin giao dịch, và tất cả các thông tin khác của Khách hàng) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6.2.2 Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.

Điều 7. Cam kết của Khách hàng


7.1 Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến do BVSC cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi trên website của BVSC ("Hướng dẫn công khai"). BVSC không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những Giao dịch trực tuyến không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những Hướng dẫn công khai.
7.2 Mật khẩu giao dịch xuất hiện trong Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký nhận mật khẩu xác thực là chữ ký điện tử của Khách hàng ("Chữ ký điện tử") và các Chứng từ điện tử được Khách hàng khởi tạo và gửi có Chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý như phiếu lệnh, các yêu cầu và cam kết của Khách hàng khi ký trực tiếp và hợp lệ tại các Phòng giao dịch của BVSC.
7.3 Đồng ý rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do BVSC cung cấp cho Khánh hàng đều được coi là Khách hàng truy cập.
7.4 Cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho BVSC khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản của BVSC.
7.5 Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho BVSC mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.
7.6 Thanh toán đầy đủ Phí dich vụ và lệ phí khác theo quy định của BVSC đã được Hướng dẫn công khai tùy từng thời điểm.
7.7 Ý thức và đồng ý những rủi ro có thể phát sinh từ Giao dịch trực tuyến đã được đề cập tại Điều 3 Phụ lục này và Bản công bố rủi ro mà BVSC đã cung cấp cho Khách hàng hoặc công bố trên website của BVSC.
7.8 Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,... do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.
7.9 Đồng ý uỷ quyền cho BVSC được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác theo quy định của BVSC liên quan đến việc việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng.

Điều 8. Cam kết của BVSC


8.1 BVSC không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch trực tuyến của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
8.2 Đối với các Giao dịch trực tuyến mà BVSC trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, BVSC có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
8.3 Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
8.4 Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến, công khai các biểu phí áp dụng.
8.5 Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch trực tuyến, thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này cho phù hợp với quy định pháp luật.
8.6 Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/ hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến. Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống cho Khách hàng (nếu có).
8.7 Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo rằng các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết.
8.8 Thực hiện ngay việc thông báo trên website của BVSC và thông báo tại trụ sở BVSC, chi nhánh, các điểm nhận lệnh, và các địa điểm cung cấp dịch vụ khác của BVSC và nỗ lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch trực tuyến không thể thực hiện được để Khách hàng kịp thời tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên giao dịch hoặc nhân viên môi giới của BVSC.
8.9 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi chủ quan của BVSC gây ra ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng xuất phát từ các lý do khách quan.

Điều 9. Miễn trừ trách nhiệm


9.1 BVSC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:
9.1.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
9.1.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của BVSC trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.
9.1.3 Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào.
9.1.4 BVSC thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của BVSC hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
9.1.5 Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch trực tuyến cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền hoặc bất kỳ đối tượng nào khác trong bất kỳ trường hợp nào.
9.1.6 Việc Khách hàng để mất, hư hỏng, thất lạc, mất cắp Thẻ bảo mật, lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, Chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác mà BVSC cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ Giao dịch trực tuyến cung ứng.
9.2 Hai bên không chịu trách nhiệm bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ Thỏa thuận này khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt Thỏa thuận


10.1 Việc sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận này phải được sự đồng ý của các Bên và lập thành văn bản.
10.2 Thỏa thuận được chấm dứt khi:
10.2.1 Hợp đồng mở tài khoản chấm dứt.
10.2.2 BVSC thông báo trước cho Khách hàng về việc ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng.
10.2.3 Khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến theo mẫu mà BVSC cung cấp.
10.2.4 Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
10.3 BVSC bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung Phí Dịch vụ, Dịch vụ Giao dịch trực tuyến cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải có sự đồng ý trước của Khách hàng. BVSC sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai tại quầy giao dịch, website của BVSC hoặc gửi qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với BVSC. BVSC không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:
- Email của Khách hàng không nhận được thư vì bất cứ lý do gì.
- Khách hàng thay đổi địa chỉ email, số điện thoại nhận mật khẩu xác thực mà không thông báo với BVSC.
Điều 11. Điều khoản chung
11.1 Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với BVSC và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà BVSC đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai cho Khách hàng.
11.2 Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức sử dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với BVSC.
11.3 Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch chứng khoán và kịp thời phản ánh cho BVSC những sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
11.4 Vì bất kỳ lý do nào đó, Khách hàng có được số chứng khoán/tiền và/hoặc tài sản khác trong Tài khoản và các Tiểu khoản giao dịch mà không thuộc quyền sở hữu hợp pháp, Khách hàng không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đó của Khách hàng thì ngay lập tức Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lại cho BVSC. Việc sử dụng số chứng khoán/tiền hoặc tài sản khác không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình được coi hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của người khác và Khách hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
11.5 BVSC được toàn quyền thực hiện ngay việc xử lý tài sản để thu hồi tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các trách nhiệm nghĩa vụ nợ khác của Khách hàng đã phát sinh theo quy định của BVSC mà không phụ thuộc vào di chúc hoặc cam kết về nghĩa vụ của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác khi xẩy ra một trong các trường hợp sau:
(i) Khách hàng chết;
(ii) Bị tòa án tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc phải có trách nhiệm nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tài sản còn lại của Khách hàng trên Tài khoản và các Tiểu khoản giao dịch sau khi BVSC đã thực hiện xong việc thu hồi tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các trách nhiệm nghĩa vụ nợ khác phát sinh trên Tiểu khoản sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật
11.6 Thỏa thuận này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và BVSC được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải giữa hai Bên. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Nhập mã xác nhận